Πολιτική Απορρήτου

 

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας

 

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://www.ypatia.gr

Γνωστοποίηση επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («GDPR»)

 

Το παρόν site αποτελεί τον επίσημο ιστότοπο της «ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», εφεξής «ο Ιστότοπος».
Η χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στους κατωτέρω όρους (εφεξής «Όροι»), όπως
ενδεχομένως τροποποιηθούν μονομερώς στο μέλλον από την «ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Η περιήγηση στον Ιστότοπο συνιστά τεκμήριο ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων. Οι
ενδιαφερόμενοι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση
που δεν αποδέχονται τους Όρους, να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο.

Γενικά
Ο Ιστότοπος αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή πληροφοριών σχετικά με το σχολείο και
το περιεχόμενό του διατίθεται αποκλειστικά για την προσωπική χρήση και ενημέρωση κάθε
ενδιαφερόμενου επισκέπτη (εφεξής “Επισκέπτης”).
Προσωπικά δεδομένα
Η επίσκεψη και περιήγηση στον Ιστότοπο δεν προϋποθέτει ούτε συνεπάγεται την επεξεργασία
άλλων προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών, πλην των διευθύνσεων διαδικτυακού
πρωτοκόλλου (IP addresses) και των στοιχείων διαδικτυακής αναγνώρισης που συλλέγονται
μέσω cookies όπως εκτίθεται αναλυτικά στην “Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων”
για τον Ιστότοπο.
Σύνδεσμοι τρίτων
Ο Ιστότοπος παραπέμπει σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων προσώπων. Η τοποθέτηση των
σχετικών συνδέσμων δεν συνιστά καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκριση ή αποδοχή του
περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων και η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει
για το περιεχόμενό τους.

Πνευματική ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας, εκτός αν
ρητά αναγράφεται το αντίθετο στον Ιστότοπο ή στους συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους
τρίτων προσώπων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αλλαγές & Ενημερώσεις
Ο Ιστότοπος και το κάθε είδος περιεχόμενό του (νέα, ανακοινώσεις, σύνδεσμοι κλπ.)
διαφοροποιείται και/ή ενημερώνεται κατά την πλήρη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας μας, η
οποία ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι των Επισκεπτών από τις αιτίες αυτές και εν
γένει λόγω ή επ’ ευκαιρία της χρήσης του Ιστοτόπου.
Ασφάλεια & Αποποίηση ευθύνης
Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια
του Ιστοτόπου, αλλά δεν είναι δυνατό από τη φύση του διαδικτύου να αποκλειστεί η
πιθανότητα κάποιου προβλήματος (διακοπή λειτουργίας κλπ.) για το οποίο η εταιρεία μας δεν
φέρει ευθύνη. Οι Επισκέπτες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ορθή
λειτουργία και ασφάλεια του εξοπλισμού τους.
Τροποποιήσεις & Αυτοτέλεια Όρων
Η εταιρεία μας δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς και οποτεδήποτε τους Όρους. Η
ενημέρωση των Επισκεπτών για τις εν λόγω τροποποιήσεις γίνεται αποκλειστικά μέσω της
ανάρτησης των αναθεωρημένων Όρων στον Ιστότοπο. Η χρήση του Ιστοτόπου μετά την ως
άνω ανάρτηση, συνιστά τεκμήριο ανεπιφύλακτης αποδοχής των τροποποιήσεων.
Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδοσία
Οι Όροι και εν γένει η ύπαρξη και λειτουργία του Ιστοτόπου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ Επισκέπτη και της εταιρείας μας υπάγεται στην αποκλειστική
αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο